Andilske vlasy na koi enec vanoeni strom

Mùj neteø si velmi miluje hrát s vlasy, je to mo¾né mrknout, hýbat se a vlo¾it do pórù. Souèasnì je skuteènì odhodlána, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo dokonalé, dokázala pìtkrát napøímit jednu prýmku, polo¾it na nì v¹echny vlasy, nebo si je klipnout. Nejvíce tou¾í po ¹kolních brýlích a pøipravuje se na nì. Její stvoøení Královny svrabù bylo dodateènì originální a já bych si pøál perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku své matky sepjaté dvojici copánky se stuhami pøipojen k no. Pak ta okouzlující jedenáctiletá øekla ne, ne, ne je¹tì jednou. Budu èekat daleko pro spravované vlasy .... tak to zaèalo. Èas øízení a jejich modelování. Vypadala krásnì jako významná princezna. Ale kdy¾ zùstane s princeznami, pomalu se zmìnila. Nesdílí se s tím, ¾e od zaèátku pøípravy na pøedstavení bylo pøibli¾nì dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku, a ve svém projevu to byl okam¾ik, nic jako "néeeee, nemám ráda, ve které si nepamatuji aristokraty, co¾ je její podøízený". Poprosila se o nový úèes, uspoøádala vlasy jako plná koka. Proto¾e, jak jsem psal døíve, v souèasné dobì se mìníme v utváøení vlasù a zároveò to zvlá¹» dobøe funguje. Její matka, na jedné stranì, jsem byla z posledních dvaceti minut.

MultiSlimMultiSlim - Inovativní objev odborníkù pro bezpeèné hubnutí!

Podívejte se na nabídku vlasových klipù