Nahrada v hotovosti

Nejste si jisti, ¾e va¹e daòová pokladna je u¾iteèná pro va¹i spoleènost? Zkontrolovat! Povinnost registrace prodejù v pokladnì zpravidla podléhá podnikatelùm, kteøí provozují prodej výrobkù nebo slu¾eb, na situaci fyzických osob (nikoliv spoleèností.

Naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 zavádí z tohoto dùvodu øadu propou¹tìní.Kdy budeme moci odstranit z úèelu dr¾ení pokladny? Za prvé, ná¹ krok v posledním daòovém roce pøi my¹lení fyzických osob a jednorázových zemìdìlcù nemù¾e trvat víc ne¾ 20 000. z³. Pokud jsme zaèali fungovat nyní bìhem daòového roku, budeme po¾adovat tento limit ve vztahu. Podívejme se ov¹em na skuteènost, ¾e vý¹e tohoto limitu není ovlivnìna pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku, jemnými a právními hodnotami, které podléhají odpisùm. Nezapomeòte, ¾e tyto transakce musí být potvrzeny prostøednictvím faktury.Øeknìme, ¾e existují situace, proto¾e bude v¾dy nutné zaregistrovat prodej v pokladnì a nebudeme osvobozeni bez ohledu na pøíjem, který pou¾íváme. Má byt k prodeji, mimo jiné, zkapalnìný ropný plyn, spalovací motory a jejich poèet, nástaveb pro motorová vozidla, výroba pøívìsù a návìsù, kontejnerù, èástí vozidla bez mechanického pohonu, motorového vozidla (nehoda se zde motocykly, rádiová zaøízení, telekomunikace a televize, fotografické zaøízení, výrobky z drahých kovù, tabákové a alkoholové výrobky.Potøeba registrovat fiskální èástku elzab jota e & nbsp; je také povinná nemá smysl nakupovat víc pro nìkteré slu¾by. Jsou pak mezi novými slu¾bami, jako cestující v autì komunikace, doprava taxi, opravy motorových vozidel a motocyklù, pneumatiky, otázky a technické prohlídky vozidel, lékaøské, právní slu¾by, kosmetické a vlasy.