Vzduchovy filtr pro kompresor

Magnetický filtr je èasto pou¾íván na pomoc domácím a jiným malým prùmyslovým instalacím ústøedního vytápìní a otevøené u¾itkové vody, jako¾ i ve¹kerým zaøízením instalovaným v takových zaøízeních proti kontaminaci pevnými tìlesy. Díky stále oblíbenìj¹ímu pou¾ití vysoce hodnotných pøístrojù a regulaèních a mìøicích zaøízení v instalacích je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich pravidelný a úèinný provoz je podmínìn celým stupnìm èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být polo¾eny na potrubí tak, aby smìr prùtoku vody byl srovnatelný se ¹ipkou na trupu, a kryt je emitován na filtraèní plo¹e. Filtry lze pokládat na hladké a vertikální potrubí. Magnetické filtry respektují trup, sí»ovou vlo¾ku, víko, magnetickou vlo¾ku, tìsnìní a spojovací materiál. Konstrukce filtru zaji¹»uje vysoký úèinek filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry mohou být pou¾ity v domácích ústøedních topných systémech, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách, vodovodních systémech, které dodávají jakékoliv topné nebo chladící vodní zaøízení. Vlivem magnetických filtrù je mimo jiné zabránìní po¹kození konstrukce a zaøízení v ní instalovaných, zvý¹ení úèinnosti instalovaných magnetizátorù, sní¾ení provozních nákladù, sní¾ení odolnosti vùèi proudìní vody nebo kapaliny v konstrukci. Magnetické filtry mají spoustu výhod, kdy¾ nejsou prokázány ¾ádné náklady na pou¾ití, jsou také prakticky bezúdr¾bové.V Anglii je více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má ústøední vytápìní, a tento konec je v èele vývoje moderních, ekologických technologií, které pomáhají vytápìcím systémùm. Pøed více ne¾ milionem let bylo v Anglii prodáno pøes milion magnetických filtrù.